20240512 Alfred Heubeck - Bunkai GOJUSHIHO-SHO

20240512 Alfred Heubeck - Bunkai GOJUSHIHO-SHO

Alfred bietet einige Beispiele für das Bunkai zu Gojushiho-Sho
m lw bunkai gojushihosho